Quyết định thành lập bộ phận quản lý nội dung

0

Đối với một số trường hợp khi xin giấy phép mạng xã hội cho nhiều trang web hoặc trang cần xin giấy phép mạng xã hội có yếu tố đặc biệt. Cơ quan cấp phép có thể yêu cầu Doanh nghiệp cung cấp quyết định thành lập bộ phận quản lý nội dung cho trang mạng xã hội nhằm đảm bảo trang mạng xã hội có thể được vận hành theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Dưới đây chúng tôi hân hạnh cung cấp cho Quý khách hàng mẫu quyết định thành lập bộ phận quản lý nội dung nhằm phục vụ cho việc xin giấy phép mạng xã hội và vận hành dịch vụ mạng xã hội như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN  LUẬT SƯ 365

Số:        /QĐ-NVC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –  Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày  01  tháng 08  năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Bộ phận quản lý nội dung cho dịch vụ mạng xã hội cung cấp tại tên miền www.luatsu365.com

GIÁM ĐỐC

 • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
 • Căn cứ Nghị định 72/2013/NĐ-CP do chính phủ ban hành ngày 15/07/2013;
 • Căn cứ Thông tư 09/2014/TT-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 19 tháng 08 năm 2014;
 • Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Luật sư 365;
 • Xét tình hình kinh doanh dịch vụ mạng xã hội của Công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Bộ phận quản lý nội dung cho dịch vụ mạng xã hội cung cấp tại tên miền luatsu365.com của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Truyền thông Nam Việt (gọi tắt là Bộ phận nội dung) gồm các Ông (bà) có tên sau đây:

 1. Ông Nguyễn Hùng – Trưởng phòng nội dung;
 2. Bà Đinh Mỹ Linh – Chuyên viên quản lý nội dung;
 3. Bà Phạm Thị Thanh – Chuyên viên quản lý nội dung;
 4. Bà Hà Thi – Chuyên viên quản lý nội dung;
 5. Ông Nguyễn Văn Chánh – Chuyên viên quản lý nội dung;
 6. Bà Lê Ngọc Diệp – Chuyên viên quản lý nội dung;
 7. Ông Trương Nam Thành – Chuyên viên quản lý nội dung.

 Điều 2. Bộ phận quản lý thông tin có nhiệm vụ cụ thể như sau:

 1. Quản lý nội dung đăng tải trên mạng xã hội luatsu365.com theo các quy định Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội đã đăng ký với Bộ thông tin và truyền thông;
 2. Đảm bảo chế phối hợp để có thể loại bỏ ngay nội dung vi phạm tại luatsu365.com khoản 1 Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP chậm nhất sau 03 (ba) giờ kể từ khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bằng văn bản, điện thoại, email);
 3. Nghiêm túc thực hiện các biện pháp bảo vệ bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của người  sử dụng;
 4. Nghiêm túc thực hiện các biện pháp bảo đảm quyền quyết định của người sử dụng trong việc cho phép thu thập thông tin cá nhân của mình hoặc cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác;
 5. Thực hiện các nội dung khác theo chỉ đạo của Ban Lãnh Đạo Công ty, Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và theo các quy định của pháp luật hiện hành;
 6. Tổng hợp và báo cáo kịp thời các công việc liên quan cho Ban Lãnh Đạo Công ty.

Điều 3. Các ông (bà) có tên tại các Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như điều 3;

– Lưu VT.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

 

 

GIÁM ĐỐC   

 

Liên hệ dịch vụ xin giấy phép mạng xã hội qua hotline: 0945.249.686

 

Chia Sẻ.

Tác giả

Mọi chi tiết liên hệ: Luật sư 365
Điện thoại: 0945 249 686 - Email: info.luatsu365@gmail.com
 • Giấy phép con  • Giấy phép con • Tư vấn luật • Mã số mã vạch •