Hồ sơ thông tin sản phẩm mỹ phẩm

0

Sau khi công bố mỹ phẩm và trước khi đưa mỹ phẩm ra lưu thông trên thị trường phải có Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF – Product Information File) theo hướng dẫn của ASEAN lưu giữ tại địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Nội dung của Hồ sơ thông tin sản phẩm mỹ phẩm

  1. Hồ sơ Thông tin sản phẩm mỹ phẩm gồm có 4 phần như sau:
  • Phần 1: Tài liệu hành chính và tóm tắt về sản phẩm;                
  • Phần 2: Chất lượng của nguyên liệu;
  • Phần 3: Chất lượng của thành phẩm;
  • Phần 4: An toàn và hiệu quả.

Nội dung chi tiết của Hồ sơ Thông tin sản phẩm mỹ phẩm quy định tại Phụ lục số 07-MP ban hành kèm theo thông tư 06/2011/TT-BYT.

  1. Phần 1 của Hồ sơ thông tin sản phẩm phải được xuất trình ngay cho cơ quan kiểm tra, thanh tra khi được yêu cầu; các phần khác nếu chưa đầy đủ thì xuất trình trong vòng 15-60 ngày kể từ ngày kiểm tra theo yêu cầu của cơ quan chức năng.
  2. Kết quả công bố mỹ phẩm cần được lưu giữ cẩn trọng và xuất trình cho Cơ quan quản lý nhà nước khi có yêu cầu

Tư vấn công bố mỹ phẩm tại Hotline: 0945.249.686

Chia Sẻ.

Tác giả

Mọi chi tiết liên hệ: Luật sư 365
Điện thoại: 0945 249 686 - Email: info.luatsu365@gmail.com
 • Giấy phép con  • Giấy phép con • Tư vấn luật • Mã số mã vạch •